Test č. 1

Najděte jednu správnou odpověď:

 1. Označte CHYBNÉ tvrzení:
  1. Levý močovod při vstupu do pánve kříží a. iliaca comm. sin.
  2. Dolní pól pravé ledviny je vzdálen 4 - 5 cm od crista iliaca, levá ledvina 3 - 4 cm.
  3. Pankreas je sekundárně retroperitoneální orgán.
 2. Označte CHYBNÉ tvrzení:
  1. Na výživě močovodu se především podílí větve z a. renalis, a. testicularis/ovarica, aorty.
  2. Pořadí břišních svalů laterální skupiny v medio-laterálním směru je: MTA, MOIA, MOEA.
  3. Ureter při průchodu skrze lig. latum uteri u ženy probíhá nad a. uterina při hrdle dělohy.
 3. Vyberte jednu správnou odpověď:
  1. Pravý močovod při svém vstupu do pánve obvykle křízí a. iliaca comm. dx.
  2. V lig. hepatoduodenale je v laterálním okraji uložena a. hepatica propria.
  3. Obliterovaný urachus podmiňuje na přední stěně břišní plica umbilicalis mediana.
 4. Vyberte jednu správnou odpověď:
  1. Pravá nadledvinová žíla (v. suprarenalis) se vlévá přímo do vena cava inf.
  2. A. mesenterica inf. obvykle odstupuje z aorty ventrálně a to v úrovni 2. bederního obratle.
  3. Ledviny novorozenců jsou vzdáleny od crista iliaca cca. 2 - 3 cm.
 5. Radix mesenteria přechází zleva shora směrem doprava dolů do pravé jámy kyčelní a kříží:
  1. horní pól levé ledviny, pars descendens duodeni, aorta, vena cava inf., vasa testicularia/ovarica, močovod
  2. flexura duodenojejunalis, aorta, vena cava inferior, vasa testicularia/ovarica sin., močovod
  3. flexura duodenojeunalis, pankreas, pars horizontalis duodeni, aorta, vena cava inf., vasa test./ovarica sin., močovod
 6. Bursa omentalis je ohraničena (vyberte správnou odpověď):
  1. vzadu - duodenum, pankreas, levá ledvina, bránice (vše pochopitelně kryto peritoneem
  2. vpředu - vymezena pouze prostřednictvím lig. hepatoduodenale, lig. hepatogastricum a lig. gastrolineale
  3. dole - slinivkou břišní, radix mesenteria
 7. Vyberte správné tvrzení o appendix vermiformis:
  1. Positio ileocaecalis se vyskytuje až v 71 % případů.
  2. Appendix má vlastní tepenné zásobení z a. iliaca ext.
  3. Nejčastější polohou "červu" je positio pelvina - 40 %.
 8. Papilla duodeni major (Vateri) se přesně promítá:
  1. Do Labého trojúhelníku a to 3 - 7 cm od pupku na umbilikoaxilární čáru.
  2. Na Desjargensův bod vzdálený 3 - 5 cm od pupku na umbilikoaxilární čáru.
  3. Přibližně palec od oblouku žeber v pravé medioklavikulární čáře.
 9. Zadní stěna pankreatu (vyberte jednu správnou odpověď):
  1. Je u dospělého jedince oddělena peritoneem od velkých cév.
  2. Naléhá na mesocolon transversum.
  3. Oddělena od velkých cév (aorta, v. c. inf.) řidkým vazivem - Treitzovou membránou.
 10. Vyberte správné tvrzení o truncus coeliacus:
  1. Uložen ventrálně na aortě přibližně v úrovni Th12.
  2. Obvykle se větví na a. hepatica propria, a. pancreaticoduodenalis sup. a a. gastrica sin. a a. lienalis.
  3. Uložen asi 1 cm kaudálně od ostupu ledvinových tepen.

Správné řešení testu: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7C, 8B, 9C, 10A

Nahoru