Test č. 2

Najděte jednu správnou odpověď:

 1. Jednoosý kloub je:
  1. art. sellaris
  2. art. elipsoidea
  3. art. trochoidea
  4. enarthrosis
  5. art. apheroidea
 2. A. carotis comm. dx.:
  1. je obvykle delší než levá
  2. křižuje ji zpředu m. omohyoideus
  3. v koncové části se rozšiřuje
  4. křižuje ji zpředu m. digastricus
  5. je uložena v trigonum omotrapezium
 3. Na bazi lebeční probíhá:
  1. a. maxillaris přes foramen rotundum
  2. v. ophtalmica sup. přes canalis opticus
  3. n. maxillaris přes foramen oval
  4. chorda tympani přes fissura tympanomastoidea
  5. a. ophtalmica přes canalis opticus
 4. Bezprostředními přítoky v. cava inf. jsou:
  1. vv. paraumbilicales
  2. vv. hepaticae
  3. vv. pancreaticoduodenales
  4. v. praepylorica
  5. vv. iliolumbales
 5. Vzájemný vztah útvarů v lig. hepatoduodenale:
  1. a. hepatica probíhá laterálně od ductus choledochus
  2. nejlaterálněji běží ductus choledochus
  3. v. hepatica běží mezi ductus choledochus a a. hepatica
  4. nejlaterálněji a ventrálně běží v. portae
  5. ductus cysticus křižuje a. hepatica zepředu
 6. Vesica urinaria – močový měchýř:
  1. je uložen intraperitoneálně
  2. jeho vrchol je zavzat do předstojné žlázy
  3. má dva svěrače závislé na naší vůli
  4. jeho sliznice je kryta vícevrstevným plochým epitelem
  5. míza z něho odtéká do lumbálních uzlin
 7. N. peronaeus (fibularis) prof.:
  1. inervuje oba mm. peronaei (fibulares)
  2. inervuje m. ext. hallucis brevis
  3. senzitivně inervuje kůži laterální strany bérce
  4. prochází na plosce nohy podél septum plantare mediale
  5. podílí se na inervaci kůže na mediální straně planta pedis
 8. A. subclavia dx.:
  1. vydává a. thyroidea sup.dx.
  2. je zezadu křížena od n. vagus dx.
  3. zepředu ji kříží n. laryngeus reccurrens dx.
  4. vydává a. thoracica int. dx.
  5. ve fissura scalenorum je uložena dorzokraniálně od plexus brachialis
 9. N. radialis:
  1. inervuje kůži na dorzální straně 2. – 5. prstu
  2. má vlákna z fasciculus lat. plx. brachialis
  3. je nervem výhradně motorickým
  4. obsahuje i vlákna sympathická
  5. je nejpovrchněji uloženým nervem na paži
 10. Pars cervicalis tracheae:
  1. je dlouhá asi 7 cm
  2. je kryta horními svaly jazylky
  3. dorzálně uložený jícen je od trachey vychýlen poněkud vpravo
  4. ve štěrbině mezi tracheou a jícnem probíhá n. laryngeus sup.
  5. její průsvit je asi 3,5 cm

Správné řešení testu: 1C, 2B, 3E, 4B, 5B, 6E, 7B, 8D, 9D, 10A

Nahoru