Test č. 3

Najděte jednu špatnou odpověď:


 1. Mezi svaly jazyka počítáme:
  1. m. longitudinalis linguae superior
  2. m. genioglossus
  3. m. palatoglossus
  4. m. verticalis linguae
  5. m. mylohyoideus
 2. Provazec semenný tvoří:
  1. ductus deferens
  2. plexus pampiniformis
  3. nervus iliohypogastricus
  4. a. testicularis
  5. vasa lymphatica testis
 3. Anulus femoralis (profundus):
  1. je částí lacuna vasorum
  2. nachází se pod ligamentum inguinale
  3. prochází jím hernia femoralis
  4. laterálně ho ohraničuje arteria femoralis
  5. mediálně ho ohraničuje ligamentum lacunare
 4. Do meatus nasi medius ústí:
  1. sinus maxillaris
  2. sinus sphenoidali
  3. sinus frontalis
  4. cellulae ethmoidales ant.
  5. bulla ethmoidali
 5. Na mediastinálním povrchu pravé plíce se otiskují sousední orgány:
  1. cor
  2. vena azygos
  3. aorta descendens
  4. vena brachiocephalica dextra
  5. oesophagus
 6. Inguinální kanál:
  1. jeho zadní stěnu zesiluje lig. interfoveolare
  2. je 9 cm dlouhý
  3. probíhá v něm n. ilioinguinalis
  4. u ženy obsahuje lig. teres uteri
  5. anulus inguinalis superficialis leží nad lig. inguinale
 7. Ductus thoracicus:
  1. sbírá mízu z dolních končetin, pánve, břicha, z levé poloviny hrudníku, levé horní končetiny a z levé poloviny hlavy a krku
  2. jeho průsvit je 3 - 4 mm
  3. vzniká pod bránicí z cisterna chyli
  4. prochází skrze hiatus aorticus bránice
  5. probíhá před a. subclavia sin.
 8. M. splenius capitis:
  1. začíná na proc. transversi 2 – 6 krčního obratle
  2. upíná se i na processus mastoideus
  3. začíná se na proc. spinosi 3. krčního až 3. hrudního obratle
  4. upíná se i na linea nuchae superior
  5. je inervován rr. dorsales horních krčních nervů
 9. Pars descendens duodeni:
  1. probíhá po pravé straně těla L3 – L5
  2. je asi 10 cm dlouhá
  3. je fixována vazivem k hilovým útvarům pravé ledviny
  4. je součástí i pars supramesocolica cavi peritonei
  5. je součástí i pars inframesocolica cavi peritonei
 10. Vagina:
  1. je dlouhá asi 10 cm
  2. tubulózní slizniční žlázy produkují kyselý sekret
  3. část zadní stěny pochvy je kryta peritoneem
  4. zadní klenba poševní je hlubší než přední klenba
  5. senzitivní inervace je z n. pudendus

Správné řešení testu: 1E, 2C, 3D, 4B, 5C, 6B, 7E, 8A, 9A, 10B

Nahoru