Test č. 4

Najděte jednu správnou odpověď:


 1. M. splenius cervicis:
  1. patří mezi svaly spinokostální
  2. patří k svalům transverzospinálním
  3. začíná od trnových výběžků krčních obratlů
  4. patří ke svalům spinotransverzálního systému
  5. upíná se na příčný výběžek vertebra prominens
 2. Bronchus proncipalis dx:
  1. je asi 6 cm dlouhý
  2. je užší než levá průduška
  3. odchyluje se od střední roviny asi o 46 st.
  4. v. azygos kříží jeho zadní stěnu
  5. má úzký vztah k arcus aortae
 3. M. masseter:
  1. jeho pars profunda začíná od squama temporalis
  2. společně s m. temporalis a m. pterygoideus med. zajišťuje elevaci mandibuly
  3. jeho úponová šlacha tvoří discus articularis čelistního kloubu
  4. je inervován z n. maxillaris
  5. polečně se suprahyoidními svaly se podílí na depresi mandibul
 4. Horní stoličky
  1. jsou vždy dvoukořenové zuby
  2. kořeny mohou zasahovat do sinus maxillaris
  3. rýha na kousací ploše má tvar kříže
  4. jsou inervovány rr. alveolares sup. ant. z n. infraorbitalis
  5. míza z nich odtéká pouze do nn. lymphatici parotidei
 5. Art. coxae:
  1. je amfiarthróza
  2. lig. iliofemorale začíná na spina iliaca ant. sup.
  3. pouzdro kloubní se upíná na collum anatomicum, mediálně zasahuje až ke collum chirurgicum
  4. do zóna orbicularis přispívá svými vlákny lig. capitis femoris a lig. iliofemorale
  5. na výživě kloubu se podílí i a. obturatoria
 6. Os sphenoidale
  1. na lamina lat. processus pterygoidei začíná caput inf. m. pterygoidei med.
  2. canalis pterygoideus ústí do fossa pterygopalatina
  3. s processus pterygoideus se spojuje corpus ossis ethmoidalis
  4. foramen rotundum ústí na facies infratemporalis velkého křídla
  5. jugum sphenoidale je patrné na očnicové ploše velkého křídla
 7. Jícen:
  1. je živen i z a. transversa colli
  2. n. vagus dx. běží po přední ploše jícnu
  3. probíhá mezi bronchus principalis sin. a aorta thoracica
  4. žilní krev z jeho břišní části se odvádí do v. cava inf.
  5. bránicí probíhá společně s ductus thoracicus
 8. A. mesenterica inf.:
  1. její konečnou větví je a. rectalis sup.
  2. vydává a. colica dx.
  3. probíhá v radix mesenterii
  4. její větve - aa. jejunales jsou delší než aa. ileales
  5. společně s v. portae vytváří v pravém parakolickém prostoru area vascularis Treitzi
 9. V. saphena magna:
  1. vzniká z rete venosum dorsale pedis za mediálním kotníkem
  2. na bérci ji doprovází n. suralis
  3. v jámě zákolenní se do ni vlévá v. saphena parva
  4. často přijímá i vv. pudendae ext.
  5. v trigonum femorale se vlévá do v. profunda femoris
 10. Uterus:
  1. přední plochu cervix uteri kryje peritoneum
  2. v canalis cervicis je sliznice složena v plicae palmatae
  3. podél děložních hran vystupuje vinutě a. cervicovaginalis
  4. při průchodu přes hiatus genitalis pánevního dna je krček fixován pomocí m. pubouterinus
  5. v submukóze cavitas uteri nalézáme seromucinózní gll. parauterinae

Správné řešení testu: 1D, 2D, 3B, 4B, 5E, 6B, 7C, 8A, 9D, 10B

Nahoru